Структура курсу

Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин і вивчається в межах інваріантної частини навчального плану (табл. 2).

Клас Кількість годин на тиждень Загальна кількість годин
5 клас 1 35
6 клас 1 35
7 клас 1 35
8 клас 2 70
9 клас 2 70
Усього 245

Зміст навчального предмета «Інформатика» містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки «Інформатика», має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів тощо, а також застосування інших організаційних форм діяльності учнів й інноваційних методів навчання.
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р., курс «Інформатика» вибудовується за такими предметними змістовими лініями:

 • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;
 • комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;
 • телекомунікаційні технології;
 • інформаційні технології створення й опрацювання інформаційних об’єктів;
 • моделювання, алгоритмізація та програмування.

З метою дотримання принципів науковості і доступності програмою передбачено послідовне ускладнення навчального матеріалу кожної з названих вище змістових ліній та умовне виокремлення двох змістових рівнів.

Перший рівень (5–7 класи) – продовження розпочатого в початковій школі ознайомлення з базовими поняттями курсу (табл. 3). На цьому рівні не ставиться завдання глибокого та вичерпного вивчення ІКТ, а зроблено акцент на набутті навичок їх практичного застосування, а також на розвивальній спрямованості навчання. З метою врахування вікових особливостей учнів допускається використання навчально-імітаційних програмних засобів і середовищ, зокрема для підтримки вивчення розділу «Алгоритми і програми».

Таблиця 3. Розділи курсу в 5–7 класах

5 клас 6 клас 7 клас
 • Інформаційні процеси та системи
 • Мережеві технології та Інтернет
 • Опрацювання текстових даних
 • Основи алгоритмізації
 • Комп’ютерні презентації
 • Комп’ютерна графіка
 • Алгоритми і програми
 • Електронна пошта та спільна робота в Інтернеті
 • Опрацювання табличних даних
 • Основи програмування
 • Другий рівень (8–9 класи) – повноцінне формування ключових та предметних ІКТ-компетентностей (табл. 4). На цьому рівні, зокрема, має формуватися понятійний апарат, достатній для набуття вищезазначених компетентностей. Для цього рекомендується використовувати повнофункціональні, а не імітаційні, програмні засоби та середовища.

  Таблиця 4. Розділи курсу у 8–9 класах

  8 клас 9 клас
 • Кодування даних та апаратне забезпечення
 • Опрацювання текстових даних
 • Створення та публікація веб-ресурсів
 • Опрацювання мультимедійних об’єктів
 • Основи програмування
 • Програмне забезпечення та інформаційна безпека
 • 3D-графіка
 • Опрацювання табличних даних
 • Бази даних. Системи керування базами даних
 • Основи програмування
 • Очікувані результати навчання вказано у змістовому розділі програми для кожної теми курсу в кожному класі. Час, що необхідний для досягнення цих результатів, визначається вчителем залежно від рівня попередньої підготовки учнів, обраної методики навчання, наявного обладнання тощо. Однак на опанування тем змістової лінії «Моделювання, алгоритмізація та програмування» (останні теми в усіх класах) має приділятися не менше 40% навчального часу в 5–8 класах і не менше 30% у 9 класі.