Ключові та предметні компетентності

В основу навчального курсу «Інформатика» для 5–9 класів покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних та ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок. Предметні компетентності формуються завдяки виконанню перелічених вище завдань. Роль курсу інформатики у формуванні ключових компетентностей відображено в табл. 1.

Табл. 1. Ключові компетентності в курсі інформатики

Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Уміння:
створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою;
висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.
Ставлення:
усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації;
уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику;
надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
2 Спілкування іноземними мовами. Уміння:
використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами;
використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів;
оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.
Ставлення:
усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у глобальному контексті;
розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання та активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них.
3 Математична компетентність. Уміння:
розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.
Ставлення:
усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ.
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння:
застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;
планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення:
усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.
5 Інформаційно- цифрова компетентність Розкривається у змісті предмета
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння:
організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;
самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.
Ставлення:
виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики;
усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя;
усвідомлення відповідальності за власне навчання.
7 Ініціативність і підприємливість Розкривається через наскрізну змістову лінію
8 Соціальна та громадянська компетентності Розкривається через наскрізну змістову лінію
9 Обізнаність та самовираження у сфері культури Уміння:
грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;
враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).
Ставлення:
культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному інформаційному суспільстві;
усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства.
10 Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію