Опрацювання табличних даних

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює відмінність між посиланнями різних типів.
Називає основні логічні, математичні та статистичні функції і пояснює їх призначення.
Інтерпретує деякі види електронних таблиць як набори відомостей про однотипні об’єкти.
Пояснює призначення функцій та засобів табличного процесора для обробки наборів однотипних об’єктів.

Діяльнісна складова
Добирає та застосовує доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі.
Використовує прогресії та посилання різних типів для опрацювання рядів даних.
Добирає тип діаграми, що є найбільш доречним для візуального подання набору даних.
Уміє будувати та інтерпретувати діаграми різних типів.
Застосовує умовне форматування для унаочнення даних, що задовольняють певні умови.
Розв’язує задачі, що вимагають сортування та обчислення проміжних і загальних підсумків, застосовує прості та розширені фільтри для відбору об’єктів.
Уміє експортувати та імпортувати вміст електронних таблиць.

Ціннісна складова
Усвідомлює значення електронних таблиць як засобу для фінансових розрахунків.
Обґрунтовує вибір типу діаграми для подання набору даних.
Абсолютні та мішані посилання.
Логічні, математичні та статистичні функції.
Прогресії.
Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.
Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти.
Сортування. Прості та розширені фільтри.
Умовне форматування.
Обчислення підсумків.
Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін, де вимагається графічне відображення даних і застосування функцій.