Основи програмування

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює принцип організації даних за допомогою одновимірних масивів.
Пояснює поняття масиву, елемента масиву, індексу та значення елемента.
Описує алгоритми опрацювання елементів масиву, що задовольняють певній умові.
Описує алгоритм знаходження підсумкових величин у масиві.
Описує принаймні один алгоритм впорядкування масиву.

Діяльнісна складова
Складає та описує мовою програмування алгоритми для опрацювання елементів масиву, що задовольняють певній умові, знаходження підсумкових величин у масиві та впорядкування масиву.

Ціннісна складова
Оцінює складність алгоритмів.
Усвідомлює важливість застосування ефективних методів для опрацювання великих наборів даних.
Поняття одновимірного масиву. Введення й виведення значень елементів масивів.
Алгоритми опрацювання масивів: знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють задані умови, а також пошук у масиві за певними критеріями.
Алгоритми впорядкування