Основи програмування

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Знає різницю між поняттями змінної та константи.
Реалізує алгоритми з розгалуженнями та повтореннями засобами мови програмування.
Порівнює особливості різних середовищ програмування.
Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.
Пояснює структуру програми.
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Розрізняє властивості і методи елементів управління.
Має уявлення про розв’язання задач методом декомпозиції на підзадачі.

Діяльнісна складова
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
Створює та налагоджує програми.
Використовує в програмах вирази.
Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі.

Ціннісна складова
Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленої задачі.
Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування.
Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.
Графічний інтерфейс, основні компоненти програми з графічним інтерфейсом. Поняття елемента керування. Обробка подій, пов’язаних з елементами керування. Властивості і методи елементів керування.
Структура програми. Введення і виведення даних. Вирази. Умовні оператори (коротка, повна та складені умови). Оператори циклу. Вкладені цикли. Пошук найбільшого і найменшого елементів у наборі даних.