Опрацювання табличних даних

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання.
Знає принципи адресації клітинок і діапазонів.
Називає основні типи даних та пояснює їхнє призначення.
Називає та пояснює призначення основних об’єктів ЕТ.
Пояснює поняття моделі.

Діяльнісна складова
Застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач.
Будує діаграми деяких типів, інтерпретує та аналізує дані, подані у вигляді електронних таблиць і діаграм.
Аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами. Реалізує математичні моделі засобами електронних таблиць.
Застосовує засоби автозаповнення та автозавершення для прискорення введення даних.

Ціннісна складова
Розпізнає задачі, для яких доцільно використовувати електронні таблиці та графічне подання даних.
Робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях.
Поняття електронної таблиці, Табличні процесори, їх призначення.
Середовище табличного процесора. Збереження електронних таблиць.
Об’єкти електронних таблиць — книга, аркуш, комірка, діапазон комірок.
Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.
Адресація. Формули.
Редагування та форматування електронних таблиць.
Копіювання та переміщення комірок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули.
Автозаповнення та автозавершення.
Найпростіші функції табличного процесора (сума, мінімум, максимум, середнє).
Стовпчасті та секторні діаграми.
Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей.