Основи програмування

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює поняття змінної та операцію присвоювання.
Розуміє призначення мови програмування та її елементів.

Діяльнісна складова
Комбінує алгоритмічні структури та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач.
Застосовує засоби програмування для побудови моделей.
Застосовує засоби введення й виведення даних у програмах.
Програмує прості ігри.

Ціннісна складова
Усвідомлює доцільність та переваги командного розроблення програм.
Мова програмування.
Типи даних у програмуванні. Змінні. Вказівка присвоювання.
Основні лінійні алгоритми роботи зі змінними (найбільше і найменше значення з двох змінних, обмін значення).
Створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних.
Опис моделей мовою програмування.
Створення простих ігрових проектів.