Повторення вивченого в 5 класі

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює поняття комп’ютерної графіки.
Порівнює особливості растрових та векторних зображень та способів їх збереження.
Пояснює призначення растрових і векторних графічних редакторів.
Має уявлення про векторизацію растрового зображення.
Наводить приклади формати векторної та растрової графіки.
Пояснює, як змінюються властивості об’єктів після їх групування і розгруповування.

Діяльнісна складова
Створює та редагує векторні та растрові зображення.
Групує та розгруповує, обертає, відображає й масштабує об’єкти.
Використовує різноманітні засоби виділення областей на растрових зображеннях.
Використовує шари для створення зображень.
Використовує лінійки та сітку в процесі створення зображення.

Ціннісна складова
Обґрунтовує вибір способу подання зображення для різних потреб.
Поняття комп’ютерної графіки.
Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень.
Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.
Засоби графічного редактора.
Побудова зображення з графічних примітивів.
Групування й вирівнювання об’єктів.
Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.
Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.