Алгоритми і програми

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Знає та розуміє поняття програмного об’єкта, називає його властивості та їх значення.
Пояснює поняття події та наводить приклади подій та їх опрацювання.
Знає та розуміє поняття вкладених алгоритмічних структур, наводить приклади їх застосування.

Діяльнісна складова
Розкладає задачу на підзадачі та розв’язує їх (здійснює декомпозицію задачі).
Додає об’єкти до програмного проекту.
Уміє змінювати значення властивостей об’єктів, у тому числі програмно.
Уміє перевіряти результат виконання програми на відповідність умові задачі.
Програмує опрацювання подій.
Застосовує вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

Ціннісна складова
Усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі.
Обґрунтовує необхідність застосування вкладених алгоритмічних структур.
Поняття про програмний об’єкт. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів.
Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі.
Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.