Інформаційні процеси та системи

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Розуміє поняття "інформація".
Наводить приклади даних та повідомлень.
Знає та розуміє відмінність між даними та повідомленнями.
Наводить приклади інформаційних процесів.
Називає складові комп'ютера та їх призначення.
Пояснює поняття операційної системи.
Наводить приклади комп'ютерних програм.

Діяльнісна складова
Розпізнає різновиди інформаційних процесів.
Розрізняє різні типи комп'ютерів.
Дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з комп'ютерним пристроями.
Уміє виконувати основні операції над файлами та папками.

Ціннісна складова
Усвідомлює взаємозв’язок між апаратною та програмною складовими інформаційної системи.
Усвідомлює наслідки впливу комп’ютерних пристроїв на здоров'я та інтелектуальний розвиток.
Розуміє роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства.
Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
Комп'ютер як пристрій для опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів.
Апаратна і програмна складові інформаційної системи.
Складові комп’ютерів та їх призначення.
Операційна система та її інтерфейс.
Файли, папки та операції над ними.
Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером.