Основи алгоритмізації

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу
Знаннєва складова
Пояснює поняття алгоритму.
Наводить приклади виконавців та команд, які вони виконують.
Пояснює сутність алгоритмічних структур.

Діяльнісна складова
Складає прості алгоритми.
Розрізняє алгоритмічні структури.
Використовує середовище для опису та виконання алгоритмів.
Обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі.
Уміє коригувати алгоритм за необхідності.

Ціннісна складова
Усвідомлює значущість алгоритмів у житті.
Робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі.
Поняття алгоритму та його властивості.
Виконавець алгоритмів та система його команд.
Способи опису алгоритму.
Середовище опису й виконання алгоритмів.
Лінійні алгоритми.
Алгоритми з розгалуженнями.
Алгоритми з повтореннями.